ငါ့အေမကမလာနဲ႔တဲ့

ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားေသာ Troll မ်ားကို ijmobile.media@gmail.com (သုိ႔) facebook.com/ijmobile.media ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ရယူလုိက္ပါ။

ယခုေဖာ္ျပထားတဲ့ Troll ေတြကို M-Trollers, Myanmar memes Facebook Page စာမ်က္ႏွာ ေတြကေန ရယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Best Troll

ယခုုလအတြက္ အယ္ဒီတာ စိတ္ၾကိဳက္ အေကာင္းဆံုုး troll မ်ားကိုု စုုစည္းေဖာ္ျပသည္။

Pages