ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာဆီသို႔ ေျခလွမ္းမ်ား

ကမၻာဦး ကာလမွစတင္၍ လူသားမ်ားသည္ ေရၾကည္ရာ၊ ျမက္ႏုရာဆိုသည့္အတိုင္း  တစ္ေနရာ မွတစ္ေနရာသို႔ လွည့္လည္ေရႊ႕ ေျပာင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အကန္႔အသတ္ေဘာင္မ်ား မရွိၾက ေသးေသာကာလ၌ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ အေျခအေနအေၾကာင္း ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္သာ။ သို႔ေသာ္အပိုင္းအျခား အကန္႔အသတ္ မ်ားလာေသာကာလ၌ မိမိႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္ၾကသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကသူ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကတ္မ်ားကိုထုတ္၍ ေပးလာၾကသည္။ ဤသည္ပင္ ေခတ္ကာလ သမိုင္း တစ္ခုအစဟူ၍ ဆိုခ်င္ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ကာလ အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ား ကုန္မရွိေသာကာလ အကုန္ သည္ ေနာက္ေခတ္တစ္ခု အစျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုဟူသည္ တိက်ေသာ နယ္နိမိတ္အတိုင္း အတာရွိျခင္း၊ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူရွိေသာ အပိုင္း အျခားတစ္ခုကို ဆိုလိုပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔ စိတ္ကူးျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားေသာ သ႐ုပ္သဏၭာန္မ်ား ရွိေနေသာ လူမ်ားစုေဝးေနထိုင္ရာ အရပ္တစ္ခု ဟူ၍ပင္ဆိုႏိုင္သည္။ ၎တို႔အတြက္ ကုန္ပစၥည္း ဖလွယ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္တို႔အတြက္ တန္ဖိုးတစ္ခု သတ္မွတ္ထားေသာ ပစၥည္းတစ္ခုကို ဖန္တီးထားၾကသည္။ ထိုအရာကို ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚ၍ဖလွယ္ရ တန္ဖိုးအျဖစ္ သံုးစြဲၾကသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ထိုအရာမ်ားသည္လည္း ေခတ္၏လိုအပ္ခ်က္၊ ေနထိုင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ ေနထိုင္သူႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေပးအပ္ရမည့္ လူမႈဘဝလံုၿခံဳမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿငိမ္းေအးမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား၊ ေနထိုင္သြားလာေရး အစရွိေသာ အေရးမ်ားစြာတို႔အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကရသည္။ လူတို႔၏လိုအင္္မွာ အၿမဲျပည့္ဝသည္ဟူ၍ မရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း အၿမဲရွိေနမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိလူဦးေရ၊ ပထဝီဝင္ အေနအထားႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲေနျခင္းမ်ား အစရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် အတိအက်ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူဦးေရ စာရင္းတိက်မႈသည္ လြန္စြာ အေရးပါေလသည္။

ေရွးယခင္ကာလမ်ားက လူဦးေရစာရင္းအတြက္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံကတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲရွိသည္မွာ ကတ္မ်ားမွာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္းႏွင့္ လူတစ္ဦး၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္မ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈေလ့လာရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ စာရြက္မ်ားမွာ ေရစိုဆုတ္ၿပဲလြယ္ျခင္း၊ ျခကိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း အစရွိေသာျပ ႆနာမ်ားမွာကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ဘက္ေရာ လူဦးေရစာရင္းထိန္း သိမ္းသူမ်ား ဘက္တြင္ပါ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနသည္။ မည္မွ် စနစ္ေကာင္းမြန္သည့္ စကၠဴကတ္ပင္ျဖစ္ပါေစ လံုၿခံဳေရးအရ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈ မ်ားႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကတ္ကို စစ္ေဆးသူမ်ား ဘက္မွ အတုႏွင့္အစစ္ေဝခြဲမရေသာ အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္မွာ ကာလ အပိုင္းအျခားအလိုက္ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ား ေျပာင္းလဲတတ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္ အစရွိ အသက္အပိုင္းအျခားက ႐ိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံုမ်ားမွာလည္း လက္ရွိႏွင့္ တူညီခ်င္မွ တူညီႏိုင္ေပမည္။ အမ်ားစုမွာ မတူညီသည္က မ်ားေပသည္။ ႏိုင္ငံသား အသိအမွတ္ျပဳကတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ္လည္း ပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းထားျခင္း ရွိမရွိ၊ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို သိရွိလိုပါက အခ်ိန္တိုတြင္ သိရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေပသည္။ ထိုသို႔ မသိရွိႏိုင္ျခင္းက အခ်ဳိ႕ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ ႏိုင္ေပသည္။

ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ကို ဥပေဒအတိုင္းအေရးယူရန္ျပဳ လုပ္သည့္အခါ တိမ္းေရွာင္ေနပါက လိုက္လံ စံုစမ္းရွာေဖြရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပးရျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ရန္ခက္ခဲျခင္းမ်ားျဖစ္ တတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လံုးဝမေတြ႕ရွိ ျခင္းမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ထိုအရာမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖမွာ ယေန႔ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ကို ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ အစိုးရစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရေပမည္။ ေငြေၾကး လွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈကိုလည္း ဒီဂ်စ္တယ္ ပံုစံေျပာင္းရမည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ၿမိဳ႕၊ ဒီဂ်စ္တယ္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ဘံုစနစ္ တစ္ရပ္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္မွသာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ လ်င္ျမန္လာမည္ဟု လံုးဝမွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဒီဂ်စ္တယ္ အကူးအေျပာင္းအတြက္ ဘံုလိုအပ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာလူအမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်စြာမွတ္တမ္း တင္ထားေသာ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ ေပၚေရးႏွင့္ ထိုစနစ္ကို အစိုးရဌာနအသီးသီးမွ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေရးသည္ အေရးပါလွသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း လူသားတစ္ဦး ေမြးဖြားလိုက္သည္ႏွင့္ ၎အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ မွတ္တမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္မွ မွတ္ပံုတင္ေပးေသာ စနစ္ထက္မ်ားစြာ ထိေရာက္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ေမြးဖြားလာသည္ႏွင့္ အမည္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိေသးသည္ျဖစ္ေစ ထိုသူအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္မွတ္တမ္းတစ္ခု ရွိသြားေပမည္။ ထုိအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္၊ မျဖစ္ႏွင့္ ျပည္ပမွ ခိုးဝင္လာေသာ သူမ်ားကို တားဆီးရာတြင္မ်ားစြာ အေထာက္ကူျဖစ္ ေပမည္။

လူသားသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတ္ တမ္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိန္းဂဏာန္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္ ထိုအခ်က္ကလည္း ျပႆနာျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟူ၍ ေစာဒက တက္စရာရွိႏိုင္သည္။ အစိုးရစနစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္၍ ဒီဂ်စ္တယ္ မွတ္တမ္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ခိုးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္ရွိေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္မည္ ကိုလည္း စဥ္းစားထား သင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္လူသားမ်ား၏ မွားယြင္း စာရင္းသြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာ စာရင္း သြင္းသည့္အခါ၊ ေမြးသကၠ ရာဇ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပမိျခင္း၊ ဖခင္အမည္ မွားယြင္းေဖာ္ျပမိျခင္း၊ နာမည္စာလံုးေပါင္္း မွားယြင္းျခင္း အစရွိေသာ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ ႏိုင္ေပသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ စာရင္းသြင္းထားသူမွ ၎၏ နာမည္ကို ေျပာင္းလဲ လိုျခင္းသည္လည္း ျဖစ္တတ္ေပသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘံုစနစ္ကို တည္ေဆာက္မွသာ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ လာႏိုင္ေပသည္။

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ မွတ္တမ္းကို ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ မွတ္သားထားပါက ထိုသူဝင္ေငြမည္မွ်ရွိ သည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ေငြေၾကးသံုးစဲြထားသည္ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမည္မွ်ရွိသည္ တို႔ကိုလည္းေကာင္း သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမည္။ ထိုအခ်က္ အတြက္ ေငြေၾကးစနစ္ကို ဒီဂ်စ္တယ္ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ေပမည္။ လစာေပးေခ်မႈမ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္မ်ား၊ ငွားရမ္းသံုးစြဲမႈမ်ား၊ ယာဥ္စီးနင္းမႈမ်ား အစရွိသည္တို႔အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးျဖင့္သာ ေပးေခ်ပါက ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို အလိုအ ေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သားျဖစ္ သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ မည္သူက မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေငြမည္မွ်သံုးသြားေၾကာင္း သိႏိုင္ေပမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ ယာဥ္မာင္းလိုင္စင္ လုပ္ေပးထားပါက ေမာင္းႏွင္သူ၏ အခ်က္အလက္ကိို အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္သကဲ့သို႔ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးစနစ္သံုး ကတ္ရွိသူကိုသာ တကၠစီကိုစီးနင္းခြင့္ျပဳပါက မည္သည့္တကၠစီနံပါတ္ကို မည္သူက မည္သည့္ေနရာ အထိ စီးႏွင္းသြားသည္ကို သိရွိႏိုင္ေပမည္။ ထိုအခါ တကၠစီေပၚတြင္ ပစၥည္း ေမ့က်န္ေနျခင္း၊ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းမွ စီးနင္းသူအေပၚရာဇဝတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စီးနင္းသူမွ ယာဥ္ေမာင္းအေပၚ ရာဇဝတ္မႈျပဳ လုပ္ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေပမည္။

ဒီဂ်စ္တယ္မွတ္တမ္းႏွင့္ ကိုက္၍ ဒီဂ်စ္တယ္မွတ္ပံုတင္ စနစ္ (Digital Identity Card System) ျပဳလုပ္ ထုတ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ရွိ ႏိုင္ေသာအက်ိဳးမ်ားကား စာတစ္ ေစာင္ေပတစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို Digital Identity Card System ႏွင့္တြဲ၍ Digital Financial Institute တည္ေဆာက္ထားပါက အလြန္ျပည့္စံုေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ေခတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Digital Identity Card System မွာ အစိုးရဌာန တစ္ခုအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ အစိုးရ၏ ဘံုသံုးျဖစ္သင့္ပါသည္။ ရဲဌာန၊ တရားေရးဌာန အစရွိသည္ တို႔မွ ရာဇဝတ္မႈခင္းအတြက္ အ ခ်က္အလက္ ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ အခ်ိန္မေရြးရယူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊ အခြန္ဌာနမွအခြန္ ကိစၥအတြက္ အခ်က္ အလက္ျဖည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေအာင္ျမင္ေသာ အခ်ိန္တို အတြင္း ထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေသာ  ဒီဂ်စ္တယ္အစိုးရ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဒီဂ်စ္တယ္ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ တစ္ဖက္ပိတ္စနစ္ တစ္ခုတည္း ျဖင့္ေတာ့မျဖစ္ ႏုိင္ေပ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ျပည္သူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္နည္းအရ ခ်က္ခ်င္းေျဖၾကား ေပးေသာစနစ္ ရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရဌာနတိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရးဌာနရွိသင့္ပါ သည္။ ထိုဌာနမွာ သိလိုသည္မ်ား ကို ေျဖၾကားေပးျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဌာနတြင္ လာေရာက္ ျဖည့္သြင္းရမည့္ ေဖာင္မ်ားကို လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ရန္မလိုဘဲ အြန္လိုင္းမွ ေဖာင္ျဖည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ လက္မွတ္တစ္ခုျပန္လည္း ထုတ္ ေပးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ရန္လို အပ္ပါသည္။ အေရးေပၚ ဖုန္းနံ ပါတ္မ်ားထားရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုဖုန္းမ်ားကို ဆက္သြယ္လာပါ ကခ်က္ခ်င္းေျဖၾကားေပးေသာ စ နစ္တစ္ရပ္ထားရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားမွာ ခက္ခဲလွသည္ ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ေခတ္ Cloud system ကို အသံုးခ်ျခင္း virtualization ကိုအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း နီးပါးလက္ထဲတြင္ ရွိေသာ စမတ္ဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ နည္းပညာ အသံုးခ်ႏိုင္မႈ အစရွိသာ အားသာခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ ပိုင္ႏိုင္စြာအသံုးခ် ႏိုင္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္ေသာဒီဂ်စ္ တယ္အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ အေရးပါလွေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစိစစ္၍ တစ္လွမ္းခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက ဒီဂ်စ္တယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကမၻာဆီသို႔ ေျခလွမ္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေပေတာ့မည္။