ကိုရီးယားစာ အေျခခံေလ့လာျခင္း

ကိုရီးယားစာကို ေလ့လာေနသူေတြ အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္ facebook page တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရီးယားဘာသာနဲ႔ေရးသားထားတဲ့စာပိုဒ္ေတြကို ျမန္မာဘာသာျပန္နဲ႔ ပူးတဲြေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ အလုပ္ေခၚယူမႈ ေတြကိုေဖာ္ျပေပးတဲ့ facebook စာမ်က္ႏွာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။