ဂစ္တာတီးသင္ရေအာင္

ဂစ္တာတီးခတ္ေနသူမ်ားနဲ႔ စတင္ေလ့က်င့္လိုတဲ့သူေတြအတြက္ အသံုးတည့္မယ့္ Facebook page တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဂစ္တာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၊ ဂီတသေကၤတမ်ားနဲ႔ အသံုးတည့္မယ့္ recording software မ်ား အစရွိတာေတြကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။