ဂ်ပန္စာေလ့လာၾကမယ္

Facebook အသံုးျပဳရင္း ပညာရွာမွီးေနသူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို ေဝမွ်ႏိုင္တဲ့ Facebook Group တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္စာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို အဆိုပါဆိုက္ကေနေလ့လာႏိုင္သလို မိမိသိရွိလိုသည္တို႔ကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။