မိုဘိုင္းမမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမက ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာက မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကို www.facebook.com/ijmobile.media  ဒါမွမဟုတ္ ijmobile.media@gmail.com ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

မိုဘုိငး္မမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမက ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာကမိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကို www.facebook.com/ijmobile.media  ဒါမွမဟုတ္ ijmobile.media@gmail.com ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

မိုဘုိင္းမမ

Samsung Note 3 ကို ဗားရွင္းျမႇင့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံအလိုက္ Firmware ေတြ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ဖုန္းနဲ႔ကိုက္တဲ့ ႏုိင္ငံထုတ္ Firmware ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္။ 

မိုဘိုင္းမမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမကႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာက မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကို www.facebook.com/ijmobile.media  ဒါမွမဟုတ္ijmobile.media@gmail.com ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

မိုဘိုင္းမမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမကႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာက မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကို www.facebook.com/ijmobile.media  ဒါမွမဟုတ္ ijmobile.media@gmail.com ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

မိုဘုိင္းမမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမကႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာကမိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကိုwww.facebook.com/ijmobile.media  ဒါမွမဟုတ္ijmobile.media@gmail.com ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

မုိဘုိင္းမမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမက ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာက မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကို www.facebook.com/ijmobile.media  ဒါမွမဟုတ္ ijmobile.media@gmail.com ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

မိုဘုိငး္မမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမက ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာက မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။

မိုဘိုင္းမမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမက ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာက မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကို www.facebook.com/ijmobile.media  ဒါမွမဟုတ္ ijmobile.media@gmail.com ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

Pages