အားနည္းခ်က္ရွိေသာ iPhone 6S ဘက္ထရီမ်ားကို Apple ျပန္လည္လဲလွယ္ေပး

Apple သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲဖုန္း ပိတ္သြားေသာအားနည္းခ်က္ရွိ iPhone 6S ဘက္ထရီသစ္မ်ား လဲလွယ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ဖုန္းမ်ားတြင္ ၎အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါအားနည္းခ်က္ရွိ iPhone မ်ားသည္ ဘက္ထရီအျပည့္ရွိေသာ္လည္း ဖုန္းပိတ္သြားေလ့ရွိသည္။

သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Apple အစီအစဥ္ကိုလက္ခံပါက ဖုန္းဘက္ထရီကုိ အခမဲ့လဲလွယ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ Apple ကအားနည္းခ်က္ရွိေသာ ဖုန္းမ်ားကုိ ဘက္ထရီလဲလွယ္ရန္ Apple စတိုး၊ ကုမၸဏီေထာက္ခံခ်က္ရွိ ဖုန္းျပင္ဆုိင္သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ေထာက္ပံ့လိုင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္တိုက္တြန္းထားသည္။ ဘက္ထရီအားနည္းခ်က္ရွိေသာ ဖုန္းအေရအတြက္မွာ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း Apple မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဖုန္းပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘက္ထရီ မလဲလွယ္ခင္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကို back up ျပဳလုပ္ၿပီး ရွင္းလင္းသင့္ေၾကာင္း၊ ဘက္ထရီမလဲလွယ္ခင္မ်က္ႏွာျပင္အက္ကြဲေနေသာ ဖုန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ထားသင့္ေၾကာင္း Apple ကအသိေပးထားသည္။

iPhone တြင္ third-party charger မ်ားအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဆားကစ္ကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ဖုန္း operating system သုိ႔မွန္ကန္စြာ သတင္းပို႔ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ Apple အေနျဖင့္ ဘက္ထရီခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၏ အေၾကာင္းအရင္းကို အတည္ျပဳေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ ဘက္ထရီလဲလွယ္မႈ အစီအစဥ္ထုတ္ျပန္အၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ iPhone 6 Plus အားနည္းခ်က္ကိုျပဳျပင္ေပးမည့္သီးျခားကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

-Ref: BBC