ဘားကမ့္ ပခုကၠဴ ၂၀၁၆

ဘားကမ့္ ပခုကၠဴ ၂၀၁၆ ကိုေတာ့ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ နဲ႔ ၂၃ ရက္က အမွတ္ ၃၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းပခုကၠဴ မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။