အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ တတ္ေျမာက္ေရးသင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ တတ္ေျမာက္ေရးသင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကိုေတာ့ ေအာက္တုိ ဘာလ ၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။