ျမန္မာ့႐ႈခင္းအလွ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ႐ိုက္ကူးသည့္ ဖုန္းအမ်ဳိးအစား (Example Galaxy J7)၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဓာတ္ပံု ၁ ပံုျဖင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္၊ ဆုရရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အပတ္စဥ္တုိင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည္။