မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ ျမန္မာသဒၵါ

ဆရာခ်ိန္ (ပဲခူး)

အားလံုး ဖတ္သင့္တဲ့ ျမန္မာသဒၵါဆိုင္ရာ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ကို ဒီတစ္ပတ္ၫႊန္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ခါတိုင္း ရသစာအုပ္နဲ႔မတူ တစ္မူလည္းထူးျခားသြားတာေပါ့။ ဆရာခ်ိန္ (ပဲခူး) ရဲ႕ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ ျမန္မာသဒၵါ ဆိုတဲ့စာအုပ္ေလးပါ။ ျမန္မာစာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာစာေပေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာစာေရးထံုး၊ သတ္ပံု၊ သဒၵါပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို စနစ္က်န ေသခ်ာစြာ ေလ့လာလိုက္စားရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာသဒၵါဆိုင္ရာ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ အစံုစံုကို စုစည္းတင္ျပထားပါသည္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း စာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖံုးမွာ ၫႊန္းဆိုထားပါတယ္။

စာအုပ္ထဲမွာေတာ့ ပါဌ္ဆင့္ သင္ခန္းစာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းေတြ၊ ဗ်ည္းအကၡရာ၊ သရ သေကၤတနဲ႔ ျမန္မာစာအေရးအသား၊ ၀ါစကၤ သို႔မဟုတ္ သဒၵါခႏၶာကိုယ္ အေဆာက္အဦႀကီး၏ ဟန္
ခ်က္စသည္ျဖင့္ အခန္းေလးေတြနဲ႔ မွတ္သားဖြယ္ ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္တန္ဖိုးက ၂,၅၀၀ က်ပ္ပါ။