တစ္ပတ္စာ သင့္ကံၾကမၼာ

အုိင္တီပစၥည္းဆန္းမ်ား အသစ္ရရွိပိုင္ဆုိင္သံုးစြဲရမည္။ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားဖြယ္ သတင္းေကာင္းမ်ား ရရွိခံယူႏုိင္မည့္အခ်ိန္ကာလ။

တစ္ပတ္စာ သင့္ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ
ဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းေတြကို ၀ယ္ယူဖို႔အႀကံအဥာဏ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ပါလို႔ေျပာပါရေစ။ ကံၾကမၼာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ တစ္ခုထက္မကေသာ ကိစၥေတြကို လုပ္ကိုင္ရပါမယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေနမယ့္ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းမွာပံုစံအသစ္ေတြလုပ္ကိုင္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္ကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆိုရမယ့္ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးႀကံဳလာခဲ့ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ့္ကိန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြေပ်ာက္ရွႏိုင္ေျခရွိတာမို႔ အဲဒါကိုေတာ့ ဆင္ျခင္ဖို႔လိုပါတယ္။

Pages